Arbeidsoppgaver

Bakgrunn: 

TreSenteret skal gjennom sitt arbeid og sine prioriteringer bidra til å nå bransjens felles mål om økt og riktig bruk av tre.

Visjon:

TreSenteret er et stimulerende og konstruktivt bindeledd mellom NTNU, byggenæringen og skog- og trenæringen, og bidrar til styrket kompetanse som grunnlag for økt og riktig bruk av tre. 

Mål:

  • TreSenteret skal bidra til at tre som materiale har en tydelig posisjon innen forskning og undervisning ved NTNU. Gjennom utvikling av kunnskap om materialet og bruk av tre, skal TreSenteret bidra til at NTNU aktivt benyttes og oppfattes som et sentralt kompetansesenter for tre.
  • TreSenteret skal bidra til at antall studenter med fordypning på tre holdes på et høyt nivå, kvantifisert til ca. 5% av den totale studentmassen på arkitekt og bygg, og at disse kandidatene blir attraktive for aktører i byggenæringen og i egen verdikjede.
  • TreSenteret skal bidra til at studenter får tydeliggjort attraktive jobbmuligheter for kandidater med kunnskap om tre.

Strategier:

  • TreSenteret skal i integrert samspill med faglærere ved NTNU bidra til at temaet TRE inngår i et attraktivt undervisningstilbud.
  • TreSenteret skal gjennom egne studentrettede og studentinitierte aktiviteter stimulere til utvidet trefokus blant studenter.
  • TreSenteret skal bidra til at trekompetente masterkandidater blir attraktive og etterspurte aktører i byggenæringen og i verdikjeden for skog og tre.
  • TreSenteret skal som en del av sin bindeleddsfunksjon sørge for at byggenæringen gjør verdifull bruk av trerelaterte ressurser og kompetanse ved NTNU. Dette gjennom aktivt arbeid overfor rådgivere, entreprenører og utbyggere.
  • TreSenteret skal i samarbeid med NTNU initiere og delta i FoU- prosjekter og konkrete byggeprosjekter som fokuserer på utvikling av tre i konstruksjon og arkitektur, – også i aktivt samspill med øvrige aktører i trenettverket.
  • TreSenteret skal både gjennom prosjekter og nettverk samarbeide med og utnytte kunnskap fra internasjonale universitets- og kompetansemiljø.